Extracte dels estatuts del Club Patí Manresa:


Són socis del Club Patí Manresa les persones físiques que havent sol·licitat l’admissió mitjançant el procediment estatutari han estat acceptades per la Junta Directiva. Els socis podran ser de les classes següents: numeraris, aspirants i d’honor.

Són socis numeraris o de ple dret les persones físiques més grans de divuit anys que han sol·licitat l’admissió a la Junta Directiva i han estat acceptades per aquesta.

Són socis aspirants les persones físiques menors de divuit anys que han sol·licitat l’admissió a la Junta Directiva i han estat acceptades per aquesta. Els socis aspirants en complir la majoria d’edat, i si així ho sol·liciten, passaran a ser socis numeraris.

Són socis d’honor aquelles persones que pel seu rang i qualitats, o per la seva destacada actuació en pro del Club, siguin mereixedores d’aquesta distinció i, que a proposta de la Junta Directiva, siguin nomenats com a tals per l’Assemblea General.

Els socis de ple dret tenen els drets següents:

  • Participar amb veu i vot a l’Assemblea General.

  • Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat, d’acord amb aquests estatuts.

  • Impugnar els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres d’aquest òrgan de govern.

  • Les persones associades tenen el dret d’ésser informades de la marxa de l’associació i, en particular, el dret de:

    • Ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l’associació.

    • Ésser informades per la Junta Directiva, un cop convocada l’assemblea i amb l’antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n informació verbal durant la reunió.

Són obligacions dels socis de ple dret:


Estatuts complets del Club Patí Manresa: